Uudistamme rohkeasti työelämää

Lausunnot ja kannanotot

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL tekee jäsentensä edunvalvontaa ottamalla kantaa lainsäädännön valmisteluun sekä pelastustoimen, ensihoidon ja hätäkeskusten toimintaan. Tutustu lausuntoihin ja kannanottoihimme:

Vuosi 2021

Hallituksen puoliväliriihi käynnistyi 20.4.2021: SPAL esitti pelastajakurssien oppilasmäärän nostoa ja valtion tukea paloasemahankkeisiin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemistilaisuus 18.2.2021: Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi. (PDF-tiedosto)

Vuosi 2020

Lausunnot

Lausunto putoamisvaarallisella alueella työskentely pelastustoimessa -ohjeluonnoksesta
Avaa tästä [pdf]

Lausunto sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisen kansallisesta toimintaohjelmasta
Avaa tästä [pdf]

Lausunto Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista
Avaa tästä [pdf]

Kannanotot

SPALin liittokokouksen julkilausuma: Pelastusalan työhyvinvointi edellyttää työaikalain palauttamista ennalleen 26.11.2020

Ensihoidon työturvallisuuden parantaminen vaatii kiireellisiä toimia 4.11.2020 Avaa tästä [pdf]

Sote-maakuntauudistus ei saa rapauttaa pelastustoimen toimintakykyä 16.10.2020

Ensihoidon työturvallisuutta parannettava lainsäädännöllä 14.2.2020 Avaa tästä [pdf]

Vuosi 2018

Kannanotto ensihoidon ylitöihin 12.11.2018 perustuen työneuvoston 1.11.2018 antamaan lausuntoon TN 1474-18.
Avaa tästä [pdf]

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 14.09.2018 / STM074:00/2018
Avaa tästä [pdf]

Lausunto sisäministeriölle Pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen työryhmäraportista 04.05.2018 / SMDno2017-146
Avaa tästä [pdf]

Vuosi 2017

Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta 13.12.2017 / SMDno-2016-1495
Avaa tästä [pdf]

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöstä työaikalaiksi 1.9.2017 / TEM/1225/00.04.01/2016
Palomiesliiton lausunnon tiivistelmä: avaa täs [pdf]
Lausunto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.lausuntopalvelu.fi

Lausunto terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevista muutoksista vuonna 2019, luonnos 30.3.2017 / hankenumero STM032:00/2017. (24.5.2017)
Avaa täs [pdf]

Lausunto luonnoksesta STM:n asetukseksi ensihoitopalvelusta, luonnos 30.3.2017 / hankenumero STM94:00/2016. (24.5.2017)
Avaa tästä [pdf]

Lausunto HE 16/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestä (25.4.2017)
Avaa tästä [pdf]

Lausunnot (14.2.2017):

HE 107/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle sisäministeriön hallinnonalan kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi,

HE 72/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta,

HE 94/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta

Avaa täs [pdf]

Vuosi 2016

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi pelastustoimen järjestämisestä (14.11.2016)
Avaa täs [pdf]

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi (28.10.2016)
Avaa tästä [pdf]

Lausunto Pelastusopistosta annetun lain ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta (pelastustoimen päällystökoulutuksen siirto) (16.8.2016)
Avaa täs [pdf]

Lausunto pelastustoimen tutkimuslinjaukset PETU10+ -luonnoksesta (10.5.2016)
Avaa tästä [pdf]

Lausunto pelastustoimen strategia 2025 -luonnoksesta (26.4.2016)
Avaa täs [pdf]

Lausunto työryhmän selvityksestä pelastustoimen ammattikorkeakoulututkintoon johtavan päällystökoulutuksen siirtämisestä Savonia-ammattikorkeakoulusta Poliisiammattikorkeakoulun vastuulle (29.3.2016)
Avaa täs [pdf]

Eriävä mielipide Tuottavuus pelastustoimessa -raportin lausuntoversioon (15.2.2016)
Avaa tästä [pdf]