Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Uudistamme rohkeasti työelämää

Lausunnot ja kannanotot

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL tekee jäsentensä edunvalvontaa ottamalla kantaa lainsäädännön valmisteluun sekä pelastustoimen, ensihoidon ja hätäkeskusten toimintaan. Tutustu lausuntoihin ja kannanottoihimme.


Vuosi 2023

Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta (PDF-tiedosto)

Vuosi 2022

Lausunnot

Lausunto luonnoksesta sisäministeriön asetukseksi pelastustoimen palvelutasopäätöksestä (PDF-tiedosto)

Lausunto luonnoksesta pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusuudistuksesta (PDF-tiedosto)

Lausunto annetusta luonnoksesta ohjeeksi pelastustoimen sukellus- ja pintapelastustoiminnasta (PDF-tiedosto)

Lausunto Valtakunnalliset strategiset tavoitteet pelastustoimen järjestämiselle vuosille 2023 – 2026 (PDF-tiedosto)

Lausunto pelastustoimen virkanimikkeiden yhdenmukaistamiseksi sekä muuttamiseksi sukupuolineutraaleiksi

Vuosi 2021

Lausunnot

Lausunto Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmaluonnoksesta (PDF-tiedosto)

Lausunto työaikalain muutoksesta (PDF-tiedosto)

Lausunto Pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen valmistelujaostojen arviointimuistioista (PDF-tiedosto)

Kannanotot

Hallituksen puoliväliriihi käynnistyi 20.4.2021: SPAL esitti pelastajakurssien oppilasmäärän nostoa ja valtion tukea paloasemahankkeisiin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemistilaisuus 18.2.2021: Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi. (PDF-tiedosto)

Julkilausumat

Liittokokousjulkilausuma 25.11.2021: Pelastustoimen alimitoitettu rahoitus ja henkilöstöpula vaativat välittömiä toimia


Vuosi 2020

Lausunnot

Lausunto putoamisvaarallisella alueella työskentely pelastustoimessa -ohjeluonnoksesta
Avaa tästä [pdf]

Lausunto sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisen kansallisesta toimintaohjelmasta
Avaa tästä [pdf]

Lausunto Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista
Avaa tästä [pdf]

Kannanotot ja julkilausumat

SPALin liittokokouksen julkilausuma: Pelastusalan työhyvinvointi edellyttää työaikalain palauttamista ennalleen 26.11.2020

Ensihoidon työturvallisuuden parantaminen vaatii kiireellisiä toimia 4.11.2020 Avaa tästä [pdf]

Sote-maakuntauudistus ei saa rapauttaa pelastustoimen toimintakykyä 16.10.2020

Ensihoidon työturvallisuutta parannettava lainsäädännöllä 14.2.2020 Avaa tästä [pdf]


Vuosi 2018

Kannanotto ensihoidon ylitöihin 12.11.2018 perustuen työneuvoston 1.11.2018 antamaan lausuntoon TN 1474-18.
Avaa tästä [pdf]

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 14.09.2018 / STM074:00/2018
Avaa tästä [pdf]

Lausunto sisäministeriölle Pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen työryhmäraportista 04.05.2018 / SMDno2017-146
Avaa tästä [pdf]


Vuosi 2017

Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta 13.12.2017 / SMDno-2016-1495
Avaa tästä [pdf]

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöstä työaikalaiksi 1.9.2017 / TEM/1225/00.04.01/2016
Palomiesliiton lausunnon tiivistelmä: avaa täs [pdf]
Lausunto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.lausuntopalvelu.fi

Lausunto terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevista muutoksista vuonna 2019, luonnos 30.3.2017 / hankenumero STM032:00/2017. (24.5.2017)
Avaa täs [pdf]

Lausunto luonnoksesta STM:n asetukseksi ensihoitopalvelusta, luonnos 30.3.2017 / hankenumero STM94:00/2016. (24.5.2017)
Avaa tästä [pdf]

Lausunto HE 16/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestä (25.4.2017)
Avaa tästä [pdf]

Lausunnot (14.2.2017):

HE 107/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle sisäministeriön hallinnonalan kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi,

HE 72/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta,

HE 94/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta

Avaa täs [pdf]


Vuosi 2016

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi pelastustoimen järjestämisestä (14.11.2016)
Avaa täs [pdf]

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi (28.10.2016)
Avaa tästä [pdf]

Lausunto Pelastusopistosta annetun lain ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta (pelastustoimen päällystökoulutuksen siirto) (16.8.2016)
Avaa täs [pdf]

Lausunto pelastustoimen tutkimuslinjaukset PETU10+ -luonnoksesta (10.5.2016)
Avaa tästä [pdf]

Lausunto pelastustoimen strategia 2025 -luonnoksesta (26.4.2016)
Avaa täs [pdf]

Lausunto työryhmän selvityksestä pelastustoimen ammattikorkeakoulututkintoon johtavan päällystökoulutuksen siirtämisestä Savonia-ammattikorkeakoulusta Poliisiammattikorkeakoulun vastuulle (29.3.2016)
Avaa täs [pdf]

Eriävä mielipide Tuottavuus pelastustoimessa -raportin lausuntoversioon (15.2.2016)
Avaa tästä [pdf]