Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Uudistamme rohkeasti työelämää

Tavoitteet edunvalvonnassa

SPALin tavoitteena on turvata jäsenten virka- ja työsopimuksissa sovittujen etujen säilyttäminen ja parantaminen sekä kehittää niitä edelleen. Etujen keskiössä ovat palkkaus ja työaika.

Liitto tukee jäsenten ammatillista kehittymistä ja pyrkii varmistamaan jäsenten työllistymisen pelastusalojen monipuolistuvissa tehtävissä.

Edunvalvonnan keinoja ovat neuvottelutoiminta, sidosryhmätyö, työryhmätyöskentely, vaikuttamisviestintä ja tutkimustoiminnan tukeminen.

Edunvalvonnan painopisteet

SPALin toiminnan ja edunvalvonnan painopisteet päätetään liittokokouksessa vuosittain. Painopisteet ovat:

Palkkauksen parantaminen

Pelastustoimen, ensihoidon ja hätäkeskusten ammattilaisille tulee varmistaa kannustava ja kilpailukykyinen palkka. Palkkauksen kehittäminen edellyttää pitkäjänteisiä palkkaohjelmia.

Palkkausta kehitetään sekä valtakunnallisilla työ- ja virkaehtosopimuksilla että paikallisilla työpaikkatason sopimuksilla. Paikallisella tasolla avainasemassa ovat toimiva työn vaativuuden arviointi (TVA) ja henkilökohtaisten lisien käyttö.

Työaikamallit

Pelastustoimen vuorotyössä työskentelevät SPALin jäsenet pitävät parhaana työaikamallina vuorokausirytmiin perustuvaa työaikaa. Keskeinen tavoitteemme on mahdollistaa jäsenille mieluisin työaikamalli myös jatkossa. Työajasta päättää pelastuslaitoksella työnantaja, käytännössä virka- ja työehtosopimusten, paikallisten sopimusten sekä työajan poikkeuslupien mukaisesti.

Ensihoidon työaikamalleissa tulee sairaanhoitopiireissä ja pelastuslaitoksissa erityisen tarkasti kuunnella paikallisesti henkilöstöä ja huomioida ratkaisuissa työn kuormittavuuden ja työsuojelun näkökulmat. Kun ratkaisut ovat paikallisia, ne voivat vaihdella valtakunnallisesti.

Hätäkeskuksissa työaikaa tulee kehittää tukemaan henkilöstön työssäjaksamista ja työhyvinvointia. Henkilöstön yksilölliset tarpeet huomioiva työaika on Hätäkeskuslaitokselle oleellinen rekrytointitekijä.