Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pelastuslaitosten vuorotyötä tekevän pelastushenkilöstön työaika on käytännössä tällä hetkellä Varsinais-Suomen aluehallintoviraston (AVI) käsissä. Virasto käsittelee työnantajien hakemat poikkeusluvat, joiden nojalla esimerkiksi palomiehet työskentelevät 24 tunnin vuoroissa.

Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (TS) pelastustoimen työaikavaihtoehtona on keskimäärin 40 viikkotyötuntiin perustuva kaksivuorojärjestelmä. Keväällä aluehallintovirasto linjasi ainakin epävirallisesti, ettei se ei enää myönnä poikkeuslupia, joissa keskimääräinen viikoittainen työaika ylittäisi 40 tuntia. Uusi linjaus toteutui käytännössä, kun Keski-Suomen pelastuslaitos haki lupaa 42 viikkotyötunnille. AVIn päätös oli, että ainoastaan 40 tunnin viikoittainen työaika olisi mahdollinen.

Tuoreissa päätöksissään AVI on kuitenkin jälleen myöntänyt poikkeuslupia keskimäärin 42 viikkotyötunnin työajalla. Joulukuussa tällaiset luvat on myönnetty Etelä-Savon pelastuslaitokselle ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselle.

SPALin tiedustellessa aluehallintovirastosta lupapäätösten linjaa saimme vastauksen, että viikkotyöajan pituus ratkaistaan tapauskohtaisesti. Lupahakemuksen sisällöllä on suuri merkitys, kun lupia myönnetään, AVIsta todettiin. Näyttäisi siis siltä, että AVI myöntäisi pelastustoimeen 42 viikkotyötunnin lupia ja päätoimiseen ensihoitoon 40 viikkotyötunnin lupia.

Nykyinen työaikalaki ei estä AVIa myöntämästä keskimäärin yli 40 viikkotyötuntisia työaikoja. Sen sijaan työaikalaki ei mahdollista sitä, että valtakunnalliset työmarkkinaosapuolet voisivat yhdessä sopia yli 40 tuntisista viikoittaisista työajoista virka- ja työehtosopimuksissa. Olisi tärkeää, että lupakäsittelyyn saataisiin vihdoin johdonmukainen ja yhtenäinen linjaus, ja että nykyisen työaikalain sisältövirhe oikaistaan.

SPAL on aktiivisesti edistänyt työaikalain muutosta tai oikeammin ennalleen palauttamista siltä osin, että työmarkkinaosapuolilla olisi jatkossakin mahdollisuus sopia työajoista vapaasti ja tarvittaessa 40 viikkotyötuntia ylittäen. Mikäli näin ei tapahdu olemme tilanteessa, jossa pelastustoimessa työskenneltäisiin perinteisessä vuorokausirytmisessä (24/42) työajassa ainoastaan AVIn esittämillä ehdoilla. AVI määritteli esimerkiksi hiljattain lupaehdon, jonka mukaan 24 tunnin työvuoron jälkeen tulee ehdoton 72 tunnin lepoaika. Tällaisesta tiukan lepoajan määräyksestä ei hyödy sen paremmin työnantaja kuin työntekijäkään.

Virka- ja työehtosopimuksissa sovitaan työaikavaihtoehdoista. Sovittujen työaikavaihtoehtojen osalta työnantajalla on direktio-oikeus eli yksinomainen oikeus päättää työpaikalla sovellettavasta työajasta. Tätä työnantajan päätöstä ei voi riitauttaa. Työtaistelu, joka kohdistuu työnantajan direktio-oikeuteen, on viranhaltijoilla laiton.

Työaikalain korjauksen välttämättömyydestä vallitsee pelastustoimessa laaja yksimielisyys. Pelastustoimen operatiivisissa tehtävissä toimivien mielestä 24/42 työaika on paras työaikamuoto työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kannalta. Työnantajille vuosikausia käytetty järjestelmä on puolestaan joustavin ja kustannustehokkain ratkaisu.

SPAL toivoo pelastustoimen työaikavaihtoehtoihin nykyistä toimivampaa ja kestävämpää ratkaisua. AVIn yksipuolisesti määritellyt poikkeusluvat, ja erityisesti Teknisten sopimuksen 40 viikkotyötuntinen kaksivuorojärjestelmä ei ole toimiva vaihtoehto. Paras ratkaisu saavutettaisiin, jos Teknisten sopimuksessa sovittaisiin jatkossa työajasta samoin kuin vuosina 2018 – 2019 voimassa olleessa TS:n liite 8 tehtiin.

Kaikkia osapuolia tyydyttävään työaikaratkaisuun päästään yhdessä sopimalla. Kun asioista sovitaan, osapuolilla on käytettävissä kaikki mahdolliset keinot, jotka tukevat tarkoituksenmukaisinta lopputulosta.

Blogin kirjoittaja Pasi Jaakkola työskentelee Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALissa edunvalvontajohtajana.