Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset

Häirintä ja syrjintä

Pelastusalalla on ehdoton nollatoleranssi häirinnälle ja syrjinnälle. Henkilöstöjärjestönä Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL puolustaa työntekijöiden ja jäsentensä koskemattomuutta ja työrauhaa, sillä jokaisella on oikeus turvalliseen työpaikkaan.

Ensisijaisesti työnantajilla, mutta myös työyhteisön muilla jäsenillä, on velvollisuus puuttua aktiivisesti häirintään ja syrjintään, mikäli sellaista ilmenee työpaikalla.

SPALissa on ehdoton nollatoleranssi häirinnälle ja syrjinnälle oman organisaation sisällä, SPALin järjestämissä tapahtumissa, koulutuksissa ja kokouksissa ja sidosryhmätapaamisissa.

Epäasiallisessa käytöksessä tai syrjinnässä lähtökohtana on aina häirinnän kohteen oma kokemus. Häirintä voi olla esimerkiksi henkilön sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyvä sanallinen, sanaton tai fyysinen ei-toivottu käytös. Epäasiallista käytöstä ovat myös nimittely, yksityiselämää koskevat huomautukset ja kyselyt sekä seksuaalinen viestittely ja seksistiset vitsit.

Työturvallisuuslaki kieltää epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja kiusaamisen työpaikoilla

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on selvitettävä työstä, työajoista, työtilasta ja muusta työympäristöstä ja -olosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Myös työntekijöiden häirintä eri muodoissa kuuluu näihin tekijöihin.

Jos työntekijä kohtaa työpaikalla häirintää, on tärkeää ilmoittaa tapahtuneesta heti. Toimi näissä tilanteissa työpaikan ohjeistuksen mukaan. Ohjeistus voi muun muassa sisältää kenelle ja miten tapahtuneesta ilmoitetaan, ja miten asian käsittely etenee työpaikalla.

Apua tapahtuneen ilmoittamiseen ja käsittelyyn voi saada oman esimiehen lisäksi työpaikan työsuojeluvaltuutetulta ja luottamushenkilöltä tai työsuojeluviranomaiselta ja työterveyshuollosta. Lisätietoa ja toimintaohjeita Työsuojelu.fi sivuilta.

”Epäasiallinen käytös tulee tunnistaa ja ottaa työyhteisössä puheeksi mahdollisimman pian”.

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tasa-arvolaissa sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä esimerkiksi seksuaalisesti vihjailevina eleinä ja ilmeinä, härskeinä puheina, kaksimielisinä vitseinä tai sukupuolista kanssakäymistä koskevina ehdotuksina tai vaatimuksina. Raiskaus tai sen yritys sekä fyysinen seksuaalinen ahdistelu ovat rikoslain nojalla rangaistavia tekoja.

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Sukupuoleen perustuva häirintä voi ilmetä esimerkiksi alentavana ja kielteisenä puheena toisesta sukupuolesta, toisen sukupuolen halventamisena tai työpaikkakiusaamisena silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen.

Työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työhön liittyvät vaarat mukaan lukien häirintä sen eri muodoissa. Häirintää ehkäisevänä toimena työpaikan johto voi selkeästi ilmaista, että työpaikalla ei hyväksytä seksuaalista eikä sukupuoleen perustuvaa häirintää – häirinnälle on nollatoleranssi.

Työpaikalla voidaan laatia yhdessä hyvän työkäyttäytymisen toimintamalli, jossa määritellään, mikä on hyväksyttävää ja ei-hyväksyttävää käyttäytymistä sekä menettelytavat, joilla seksuaaliseen ja sukupuoleen perustuvaan häirintään puututaan johdonmukaisesti ja tehokkaasti. Lisäksi tärkeää on esimiesten ja työsuojeluhenkilöstön ja muiden henkilöstön edustajien kouluttaminen seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän havaitsemiseen, selvittämiseen ja lopettamiseen.


Ohjeita seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää kokevalle

  • Tarkista onko työpaikallasi ohjeistus ja toimi sen mukaan.
  • Ilmoita välittömästi, selkeästi ja yksiselitteisesti häiritsijälle heti, ettet hyväksy toimintaa ja vaadi sen lopettamista. Tuo esiin oma kokemuksesi epämukavuudesta, vaikka tilanne ei olisi selkeästi räikeää häirintää.
  • Voit pyytää työsuojeluvaltuutetun, luottamusmiehen tai muun työpaikan tukihenkilön apua ja yhdessä hänen kanssaan pyytää häiritsijää lopettamaan.
  • Jos häirintä jatkuu, kirjaa ylös paikka, aika ja läsnäolijat. Ota yhteys lähimpään esimieheesi, häiritsijän esimieheen – tai esimiehen esimieheen, jos oma esimies häiritsee – ja pyydä häntä ottamaan asia käsittelyyn. Kerro että haluat tietää, mihin toimiin esimies aikoo ryhtyä.
  • Jos työnantajasi toimet eivät auttaneet, käänny työterveyshuollon, työsuojeluvaltuutetun, luottamusmiehen, oman ammattiliittosi tai työsuojeluviranomaisen (avi) puoleen.
  • Rikosepäilyssä ole yhteydessä poliisin.

Ohjeita esimiehelle häirintätilanteiden käsittelyyn

  • Kun teet havainnon tai saat ilmoituksen häirinnästä, selvitä välittömästi tapahtumien kulku puolueettomasti, keskustelemalla molempien osapuolien kanssa.
  • Häirintään liittyvät epäilyt ja syytökset ovat aina vakavia. Jos häirintää esiintyy, sinulla on oikeus kieltää tällainen käyttäytyminen. Tee selväksi, että kenenkään ei tarvitse sietää häirintää missään muodossa.
  • Ryhdy työpaikkasi menettelytapojen mukaisiin toimenpiteisiin. Johtopäätökset, annetut ohjeet ja määräykset on hyvä kirjata ylös.
  • Rikosilmoitus on syytä tehdä aina, kun häirintä täyttää selkeästi rikoksen tunnusmerkit. Epävarmoissa tilanteissa voit ottaa yhteyttä poliisiin, joka arvioi rikosilmoituksen aiheellisuuden.

Lähde: Työturvallisuuskeskuksen ohjeistus seksuaalisen ja sukupuoleen kohdistuvan häirinnän ehkäisyyn ja toimintaan ongelmatilanteissa. Ohjeistus on ladattavissa pdf-tiedostona Työturvallisuuskeskuksen sivulta.

Pelastusalalle tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelma

SPAL on ollut sisäministeriön pelastusosaston asettamassa työryhmässä valmistelemassa pelastusalalle yhteistä Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmaa, joka tarjoaa työkaluja myös syrjinnän ja häirinnän vastaiseen työhön. Ohjelma julkaistiin vuoden 2021 lopulla.

Tutustu toimintaohjelmaan

Lue lisää sisäministeriön sivuilta .

Lue lisää aiheesta SPALin uutisoinneista: