Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hyvinvointialueille siirtyneiden työntekijöiden ensimmäinen palkanmaksupäivä on käsillä piakkoin. Palkanmaksu on työnantajan työ- tai virkasuhdetta koskevista velvollisuuksista keskeisin. Tehdystä työstä on saatava aina palkka. SPALin edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola avaa keskeisiä palkanmaksun velvoitteita ja oikeuksia.

Mitä palkkalaskelmassa tulee olla?

Virka- ja työehtosopimusten määräysten mukaan palkansaajalle on annettava palkanmaksun yhteydessä palkkalaskelma. Palkkalaskelmasta on käytävä ilmi palkan suuruus, palkan määräytymisen perusteet ja palkanpidätykset eri tarkoituksiin. Palkkalaskelman on oltava selkeä ja ymmärrettävä, eikä se saa  aiheuttaa tulkintaongelmia. 

Mitä jos palkkaa ei makseta ajallaan tai se ei tule oikean suuruisena tilille?  

Tällaisiin ongelmiin on törmätty esimerkiksi Helsingissä. Mikäli palkkaa ei makseta oikeaan aikaan oikean suuruisena, voi palkansaajalla olla oikeus purkaa työ- tai virkasuhteensa. Oikeus työsopimuksen purkamiseen edellyttää, että palkan tai palkanosan maksamatta jättämistä on pidettävä kokonaisuutena arvioiden vakavana työnantajan rikkomuksena.  

Työsopimussuhteisella voi olla oikeus saada työnantajalta 3–24 kuukauden palkkaa vastaava summa korvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Työsuhteen päättäminen aiheutuu tässä tapauksessa työnantajan virheellisestä menettelystä eli palkan maksamatta jättämisestä. Jäsenen on kuitenkin syytä olla yhteydessä liittoon ennen kuin lähtee purkamaan työ- tai virkasuhdetta palkan viivästymisen vuoksi. Virkamiehillä ja viranhaltijoilla ei ole oikeutta vastaaviin korvauksiin kuin työsopimussuhteisilla. 

Voiko maksamattomasta palkasta saada viivästyskorkoa? 

Palkansaajalla on oikeus viivästyskorkoon saamatta jääneen palkan osalta. Viivästyskoron laskeminen alkaa eräpäivää seuraavasta päivästä. Vuotuinen viivästyskorko on 1.1. – 30.6.2023 9,5 prosenttia.

Palkanmaksun viivästyessä palkansaajalla voi olla oikeus vahingonkorvaukseen, jos työnantaja on ollut huolimaton palkanmaksussa. Palkansaajan on kuitenkin pystyttävä näyttämään syntyneet vahingot toteen. Mikäli hän on joutunut turvautumaan lainaan saadakseen pakolliset laskunsa maksettua, voi työnantaja olla korvausvelvollinen. Korvattavaksi tulee tällöin esimerkiksi lainan korot ja kulut. 

Pitääkö töihin mennä, jos palkka maksetaan myöhässä?  

Työntekijällä on työsuhteen aikana työsopimuksessa määritelty työntekovelvollisuus eli velvollisuus suorittaa työsopimuksessa sovitut tehtävät. Virkamiehillä ja viranhaltijoilla vastaavat määräykset löytyvät viranhoitomääräyksestä sekä lainsäädännöstä. Palkanmaksun myöhästyminen ei poista velvollisuuksia. Työt on tehtävä, vaikka palkka viivästyisikin.  

Jos palkanmaksu viivästyy tai palkka maksetaan väärän suuruisena, on työntekijän oltava heti yhteydessä työnantajaan ja vaatia asian korjaamista. Mikäli palkanmaksuongelmat ovat laajoja, kuten Helsingissä ovat olleet, asiasta on syytä informoida luottamusmiestä. Palkanmaksuongelmissa liittoon voi olla myös yhteydessä. 

Jos palkanmaksu viivästyy työsuhteen päättyessä? 

Työsopimussuhteinen on oikeutettu odotusajan palkkaan. Odotusajan palkkaa maksetaan enintään kuudelta päivältä. Virkamiehet ja viranhaltijat eivät sen sijaan ole oikeutettuja odotusajan palkkaan. 

Mikäli palkanmaksu viivästyy tai loppuu kokonaan työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi, on työntekijällä mahdollisuus hakea saatavia palkkaturvan kautta. 

Jos palkkaa on maksettu liikaa?

Voi käydä myös niin, että työnantaja maksaa erehdyksessä liikaa palkkaa. Liikaa maksettu palkka on maksettava takaisin.