Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Palkanmaksu on työnantajan työ- tai virkasuhdetta koskevista velvollisuuksista keskeisin. Tehdystä työstä on saatava aina palkka.

Milloin työnantajan pitää toimittaa palkkalaskelma ja mitä siinä tulee olla?

Palkkalaskelma tulee antaa automaattisesti palkanmaksun yhteydessä. Työnantajan tulee tarvittaessa muulloinkin viipymättä antaa palkkatodistus, mikäli viranhaltija tai työntekijä tätä pyytää. Palkkalaskelmasta ja -todistuksesta pitää käydä ilmi viranhaltijalle tai työntekijälle maksetun palkan suuruus, palkan määräytymisen perusteet ja palkanpidätys eri tarkoituksiin.

Miten toimin, jos huomaan palkkalaskelmassa virheitä?

On erittäin tärkeää tarkastaa palkkalaskelma jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Mikäli huomaat epäkohtia sinulle maksetussa palkassa, reklamoi työnantajaa välittömästi asiasta. Ensimmäisenä kannattaa olla yhteydessä omaan esihenkilöön ja työpaikan henkilöstöhallintoon. Mikäli tarvitset asian selvittämisessä apua, voit aina kääntyä oman luottamusmiehesi puoleen.

Miten toimin, jos en ymmärrä palkkalaskelman sisältöä enkä siten voi varmistaa, että palkka maksetaan oikeansuuruisena?

Sinun on pystyttävä tarkastamaan palkkalaskelmastasi maksetun palkan suuruus, palkan määräytymisen perusteet sekä palkanpidätys eri tarkoituksiin. Mikäli palkkalaskelma on niin epäselvä, ettei tämä ole mahdollista, tulee sinun vaatia työnantajalta riittävää koulutusta tai perehdytystä palkkalaskelman tulkitsemiseen. Ensimmäisenä kannattaa olla yhteydessä omaan esihenkilöön ja työpaikan henkilöstöhallintoon. Mikäli tarvitset asian selvittämisessä apua, voit aina kääntyä oman luottamusmiehesi puoleen. 

Mikäli edellä mainittujen asioiden tarkastaminen palkkalaskelmasta on mahdotonta, toimii työnantaja vastoin virka- ja työehtosopimusta. Tällöin luottamusmiehesi voi pyytää asiassa pääsopimuksen mukaisia paikallisneuvotteluita.

Milloin palkka tulee maksaa?

Palkka tulee pääsääntöisesti maksaa kultakin kalenterikuukaudelta viimeistään sen 16. päivänä. Määräaikaiselle viranhaltijalle voidaan tosin maksaa palkka kultakin kalenterikuukaudelta viimeistään sen viimeisenä arkipäivänä, ei kuitenkaan lauantaina. Kun kyse on esimerkiksi ylityö- tai haittakorvauksista, on korvaus pääsääntöisesti maksettava viimeistään korvaukseen oikeuttavan työn tekemistä seuraavan kalenterikuukauden aikana. Palkanmaksukäytännöistä saattaa olla tehty paikallinen sopimus tai muu yhteisesti sovittu toimintaohje. Tämä kannattaa tarkistaa omalta luottamusmieheltä.

Pitääkö työnantajan maksaa myöhässä maksetusta palkasta korkoa?

Työnantajan on palkkasaatavan myöhästyessä maksettava viivästyneelle määrälle korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa. Tämän artikkelin kirjoitushetkellä se on 11 prosenttia vuodessa.

Jos palkkaa on maksettu liikaa, voiko työnantaja periä sen takaisin?

Liikaa maksetun palkan takaisinperintä herättää usein epäoikeudenmukaisuuden tunteita, sillä kyse on yleensä työnantajan virheestä. Työnantaja voi periä liikaa maksetun palkan takaisin, mutta kuittaus- ja takaisinperintäoikeutta on rajoitettu niin, ettei sen toteutustapa saa olla asianosaisen kannalta kohtuuton. Näissä tilanteissa on keskeistä antaa työntekijälle oikeat ja luotettavat selvitykset siitä, mistä takaisinperittävä kokonaisuus muodostuu, ja huomioida myös asianosaisen henkilön kannalta riittävän joustava takaisinmaksuaikataulu.

Suosittelen SPALin jäseniä kääntymään oman luottamusmiehensä puoleen, mikäli palkanmaksussa on ongelmia. Oman jäsenyhdistyksen luottamusmies osaa parhaiten vastata työpaikan palkanmaksukäytäntöihin liittyviin kysymyksiin.

Blogin kirjoittaja Mikko Laine on Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin työmarkkina-asiantuntija.