Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Liiton edunvalvontaan tulee aika ajoin tiedusteluja siitä, onko jäsenellä velvollisuus jäädä ylitöihin työnantajan määrätessä. Kysymyksessä on eroteltava toisistaan työsopimussuhteiset työntekijät (SPALissa ensihoitajat) sekä viranhaltijat ja virkamiehet.

Työsopimussuhteisella työntekijällä ei ole ylityövelvollisuutta ilman hänen suostumustaan. Suostumus voidaan antaa kertakohtaisesti tai niin sanotusti jatkuvana siten, että se on voimassa lyhyehkön ajanjakson. Sen sijaan esimerkiksi työsopimuksessa annettu yleinen ylityösuostumus ei ole työsuhteen kestäessä velvoittava. Työnantaja ei voi määrätä työsopimussuhteista ensihoitajaa ylitöihin ilman tämän suostumusta.

Työntekijällä on velvollisuus työskennellä työajalla työnantajan ohjeiden ja määräysten nojalla. Työvuoron loppuessa työntekijän velvollisuus kuitenkin päättyy. Työnantaja ei voi määrätä työsopimussuhteista ensihoitajaa ensihoitotehtävälle lähellä työvuoron loppua, vaikka ylityölle olisi tarvetta. Lähtökohtana on, että työnantaja suunnittelee työt ilman tarvetta ylityöhön.

Ylitöitä aiheuttavista kiireettömistä tehtävistä on oikeus kieltäytyä

Työneuvosto on ottanut kysymykseen kantaa lausunnossaan TN 1474-18: ”Työn luonne ei työneuvoston näkemyksen mukaan voi vaikuttaa ylityösuostumuksen antamiseen eikä myöskään se, ilmeneekö tarve ensihoitotehtävien suorittamiselle työvuoron aikana vai vasta työvuoron loppuvaiheessa tai työvuoron päättyessä siten, että niiden loppuun saakka hoitaminen tarkoittaisi ylityön syntymistä.”

On kuitenkin huomioitava, että ylityösuostumus voidaan antaa myös hiljaisesti, esimerkiksi siten, että työntekijä ryhtyy suorittamaan suunnitellun työvuoron jälkeistä työtä.

Työneuvosto lausui edelleen: ”Työoikeudellisten säännösten ohella ensihoitotyöhön voivat vaikuttaa ammattieettiset vaatimukset, joista saattaa johtua velvoite työn suorittamiseen tai sen jatkamiseen.”

Kiireettömillä C- ja D-tehtävillä kenenkään henki tai terveys ei ole vakavasti uhattuna. Mikäli työnantaja määrää työntekijän tällaiselle tehtävälle työvuoron lopussa, on selvää, että ylityötä syntyy tehtävän johdosta.

SPALin kanta on, että työsopimussuhteisilla ensihoitajilla on oikeus kieltäytyä tällaisista ylityötä synnyttävistä ensihoitotehtävistä. Työnantajan edustajalle on kuitenkin syytä ilmoittaa hyvissä ajoin työvuoron aikana tiedossa olevasta menosta, joka tulisi rajoittamaan ylityön tekemistä.

Ylityövelvoite voi tulla pakottavasta syystä

Kiireellisissä A- ja B-tehtävissä kansalaisen henki tai terveys on uhattuna. SPAL katsoo, että tällaisille tehtäville on lähdettävä, vaikka työvuoro olisi päättymässä tai päättynyt. Tehtävät tulee kuitenkin aina merkitä luotettavasti, kirjallisesti ja mahdollisuuksien mukaan todistettavasti omiin tai työnantajan ylläpitämiin asiakirjoihin.

Työnantajan velvollisuus on mitoittaa resurssinsa, esimerkiksi porrastetuilla vuoronvaihdoilla niin että kyseisiä tilanteita ei tapahdu toistuvasti. Mikäli tilanne toistuu useasti, liitto vie tarvittaessa asian viranomaisten selvitettäväksi ja ratkaistavaksi.

Työnantajalla on mahdollisuus antaa hätätyömääräys, jolloin työntekijäkään ei voi kieltäytyä ylityöstä. Hätätyön käyttö on kuitenkin varsin tarkkaan määriteltyä, ja työnantajan on aina tehtävä hätätyöstä ilmoitus aluehallintovirastolle, joka selvittää jälkeenpäin hätätyömääräyksen oikeutuksen. Resurssivajaus ei yleensä oikeuta hätätyömääräykseen.

Viranhaltijan tai virkamiehen ei tulisi kieltäytyä ylityön suorittamisesta silloin, kun työn luonne ja erittäin pakottavat syyt tekevät ylityön välttämättömäksi. On tärkeää huomata, että velvoittava ylityömääräys nojautuu aina erittäin pakottavien syiden olemassaoloon. Tällaisena syynä ei katsota taloudellisten resurssien niukkuutta, mutta esimerkiksi kesken oleva pelastustehtävä voidaan lukea erittäin pakottavaksi syyksi.

Työnantajan tulkintaetuoikeus tuo mukanaan sen, että työnantaja päättää, milloin erittäin pakottava syy on olemassa. Tämän seurauksena viranhaltijan tai virkamiehen mahdollisuudet kieltäytyä ylitöistä ovat käytännössä rajoitetut. Viranomaiset voivat myöhemmin selvittää erittäin pakottavien syiden olemassaolon. Liitto on valmis viemään tulkinnanvaraisia ylityömääräyksiä viranomaisselvitykseen pienellä kynnyksellä.

Jotta liitto voi edistää ylityömääräysten käsittelyä, on välttämätöntä, että työntekijä, viranhaltija tai virkamies ilmaisee vastustuksensa ylityötä kohtaan yksiselitteisen selvästi. Mikäli kieltäytyminen ilmaistaan epäselvästi, se voidaan myöhemmin tulkita suostumukseksi ylityön tekemiseen.

Työntekijöiden ja työnantajan välisellä yhteistyöllä on mahdollista luoda terve ja turvallinen työympäristö, jossa työntekijöiden oikeudet ja hyvinvointi huomioidaan.

Blogin kirjoittaja Pasi Jaakkola on Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin edunvalvontajohtaja.