Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sovittua vuosilomaa voidaan siirtää työkyvyttömyyden perusteella. Oikeus siirtää vuosilomaa tai säästövapaata työkyvyttömyyden vuoksi koskee sekä järjestäytyneitä että järjestäytymättömiä valtion ja hyvinvointialueiden virkamiehiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä. Tässä tekstissä työntekijällä tarkoitetaan myös virkamiehiä ja viranhaltijoita. 

Jos työntekijä on vuosiloman alkaessa työkyvytön sairauden, tapaturman tai synnytyksen vuoksi, hänellä on oikeus siirtää vuosilomaa ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien. 

Jos työntekijä sairastuu vuosiloman aikana, hänellä on vuosilomalain nojalla oikeus loman siirtoon vasta mahdollisten omavastuupäivien jälkeen. Omavastuu koskee yli neljän viikon vuosilomaa, ja omavastuupäiviä on korkeintaan kuusi. 

Valtion, kunta-alan sekä hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimuksissa on sovittu vuosiloman siirto-oikeudesta paremmin kuin vuosilomalaissa: omavastuupäiviä ei ole lainkaan, eikä loman pituus vaikuta loman siirto-oikeuteen. Sairastumistapauksissa loman siirtoa on pyydettävä kuitenkin ilman aiheetonta viivytystä. 

Vuosilomaa voidaan siirtää jo ennen sen alkua, jos työntekijä tietää, että joutuu lomallaan sairaanhoitoon tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön.  

Työnantajan pyynnöstä äkillisestä sairastumisesta tai tiedossa olevasta työkyvyttömyydestä tulee esittää selvitys, joka on lähtökohtaisesti lääkärintodistus. Työkyvyttömyys voidaan osoittaa työnantajalle myös muulla työnantajan harkintaan perustuvalla luotettavalla tavalla. 

Siirretyt kesälomaan kuuluvat vuosilomapäivät annetaan lomakauden (30.9.) loppuun mennessä ja talviloma ennen seuraavan lomakauden (2.5.) alkua. Jos siirretyn loman antaminen ei ole mahdollista edellä kuvatun mukaisesti, siirretty loma on annettava seuraavalla lomakaudella – eli 2.5.–30.9. –, elleivät työnantaja ja työntekijä sovi loman antamisesta tätä ennen. Loma annetaan kuitenkin viimeistään lomakautta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. 

Siirretyn loman ajankohdasta voidaan aina myös sopia, mutta viime kädessä asiasta päättää työnantaja. Työnantajan on ilmoitettava siirretyn loman ajankohdasta kaksi viikkoa ennen loman alkua. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus on annettava viimeistään viikkoa ennen loman alkamista. 

Loman siirtäminen työkyvyttömyyden perusteella koskee vuosilomia sekä säästövapaita. Se ei koske muita vapaita, kuten vanhempainvapaata, tasoittumisvapaata ja ylityövapaata. 

Blogin kirjoittaja Pasi Jaakkola toimii edunvalvontajohtajana Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALissa.