Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pelastustoimintaan osallistuvan pelastuslaitoksen päätoimisen henkilön on täytettävä virkaan ottamisen yleiset perusteet sekä erikseen säädetyt erityiset kelpoisuusvaatimukset.

Perustuslaissa säädetyt yleiset perusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Erityisistä kelpoisuusehdoista säädetään usein alaa koskevassa erityislainsäädännössä. Myös kunta voi asettaa virkaan vaadittavia erityisiä kelpoisuusehtoja.

Pelastustoimen osalta pelastuslain mukainen erityinen kelpoisuusehto on pelastusalan tutkinto. Vaatimus koskee niin miehistöä, alipäällystöä kuin päällystöäkin. Perustelut löytyvät pelastuslain valmisteluaineistosta: henkilöstö työskentelee tehtävissä, joissa työntekijöiden oma, autettavien ja yhteiskunnan turvallisuus edellyttää määrätyn tasoista ammattitaitoa.

Ilman pelastusalan tutkintoa henkilö ei voi lähtökohtaisesti osallistua päätoimisena pelastustoimen tehtäviin. Päätoimisella tarkoitetaan paloasemalla jatkuvassa valmiudessa olevaa henkilöä, vakituisessa tai määräaikaisessa virassa.

Poikkeaminen edellyttää sitä, että pelastuslaitos tekee päätöksen yksittäistapauksessa ja erityisistä syistä.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta sallii poikkeuksena pelastustoimintaan osallistuvana henkilönä työskentelyn ilman pelastusalan tutkintoa, kunhan virkasuhde on määräaikainen. Poikkeaminen edellyttää sitä, että pelastuslaitos tekee päätöksen yksittäistapauksessa ja erityisistä syistä. Yksittäistapaus tarkoittaa, että työnantaja ei saa tehdä minkäänlaista yleistä päätöstä esimerkiksi palkata jatkuvasti ns. epäpäteviä palomiehiä määräaikaisiin virkoihin. Lisäksi työnantajan tulee voida osoittaa erityiset syyt, joiden nojalla se poikkeaa erityisistä kelpoisuusehdoista.

Taloudelliset syyt eivät oikeuta poikkeamista kelpoisuusvaatimuksista

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ottanut kantaa erityisten syiden olemassaoloon. Asiassa oli kyse pelastuslaitoksen pelastustoimintaan osallistuvan päätoimisen päällystöön kuuluvan henkilön kelpoisuudesta. Jos kunta päättää poiketa erityisistä kelpoisuusvaatimuksista, tulee kyseessä olla yksittäistapaus, jolle on erityinen syy, aluehallintovirasto toteaa. Poikkeaminen vaatii erityistä harkintaa, ja siitä on tehtävä päätös perusteluineen. Aluehallintovirasto on lisäksi kesällä 2023 antamassaan päätöksessä kiinnittänyt huomiota Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen lainvastaiseen menettelyyn pelastuslaitoksen nimittäessä epäpätevää henkilöstöä korvaamaan päätoimisen ja kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön poissaoloja.

Epäpätevän määräaikaisen palkkaaminen voi olla mahdollista esimerkiksi tilanteessa, jossa työvoimapulan vuoksi ei ole saatavissa kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ja jossa virkaan kuuluvat tehtävät on välttämättä hoidettava. Työnantajan tulee pystyä näyttämään, että pätevää henkilöstöä ei todella ole saatavilla.

SPALin tulkinta on, että työnantajan säästötoimet ja taloudelliset syyt ylipäätään eivät oikeuta poikkeamaan kelpoisuusvaatimuksista, ja että ennen epäpätevän henkilön palkkaamista tulee työnantajan selvittää pätevien pelastajien saatavuus ylitöillä.

Määräaikaisuutta ei saa käyttää kelpoisuusvaatimuksen kiertämiseen. Työnantajan on turvauduttava resursoinnissaan laillisiin keinoihin. Yksi tällainen keino on lisävirkojen perustaminen.

Jos pelastusalueilla lain vastaisesti tai lakia kiertämällä palkataan epäpäteviä pelastustoimen päätoimisiin tehtäviin, on mahdollista että SPAL puuttuu tilanteeseen ja hakee päätöksiin oikeudellisen tulkinnan.

Blogin kirjoittaja Pasi Jaakkola on Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin edunvalvontajohtaja.