Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ihmisen altistumista erilaisille haitallisille aineille on tutkittu pitkään. Pelastusalalla altistumisen vähentämiseen on perehdytty hyvinkin tieteellisesti. Palomiehen altistumisesta syöpävaarallisiin aineisiin on toteutettu useita tutkimuksia, jonka johdosta termistöön ja käytäntöön on tullut uusia käsitteitä kuten puhdaspaloasema.

Pelastusalaan liittyvissä tutkimuksissa on pääsääntöisesti keskitytty palomiesten altistumisiin tulipaloissa ja kemikaalionnettomuuksissa. Tutkimustuloksissa on ilmennyt suuria altistumisen määriä moniin syöpää aiheuttaviin kemikaaleihin. Tämä on johtanut lukuisten eri toimintamenetelmien muutoksiin, kun valmistaudutaan savu- tai kemikaalisukellukseen. Tieto on muuttanut käytäntöjä tehtävää suoritettaessa tai sen aikaisessa huollossa sekä tehtävän jälkihuollossa paloasemalla.

Sammutusvarusteisiin kiinnitetään nykyään enemmän huomiota. Työturvallisuuslainsäädäntö velvottaakin työnantajaa hankkimaan työntekijälle riittävät suojavarusteet. Useat pelastuslaitokset ovat päivittäneet sammutusasut uusiin kalvoasuihin. Huoltojen osalta on ohjeistettu, kuinka tehtävältä palatessa kontaminoituneet sammutusvarusteet sijoitetaan, ja miten toimitaan paloasemalle saavuttaessa.

Viimeistään Covid-19 viruksen aiheuttaman pandemian kourissa on ymmärretty, että altistumisen minimoiminen on laajempi asia. Siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja sitä tulee ohjeistaa. Asiaa on linjannut Suomen hallitus STM, THL ja sairaanhoitopiirit antamalla asiantutijaohjeita alallemme.

Työsuojeluvaltuutettuna voin ilokseni todeta, että työnantajani on perehtynyt erittäin perusteellisesti Covid-19 altistumisen vähentämiseen hankkimalla erilaisia suojavälineitä ja luomalla uusia sekä päivittämällä vanhoja ohjeita altistumisen ehkäisemiseksi. Lisäksi henkilöstölle suunnattua viestintää on tehostettu meille uusilla, digitaalisilla keinoilla ja säännöllisillä infoilla. Covid-19:n aiheuttama tartuntariski ja taudin leviäminen minimoidaan luonnollisesti noudattamalla ohjeita.

Pelastuslaitosten muiden ammattiryhmien altistuminen on saanut aiemmin vähemmän huomiota kuin palomiehen altistuminen. Pelastuslaitoksissa tulee myös huomioida esimerkiksi turvallisuus- ja tukipalveluiden sekä muiden asiantuntijoiden altistumisen minimoiminen. Onko palotarkastaja valmis ja koulutettu pukemaan esimerkiksi moottorimaskin (TH3) tarkastettavassa kohteessa?

Toimistotyössä ergonomia sekä tilojen ilmanvaihto ja muut työterveyteen vaikuttavat seikat on huomioitava kiinteistön peruskorjauksen tai uuden paloaseman rakentamisessa. Mikäli ohjeet ja toimintatavat ovat puutteelliset, tulee ryhtyä välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin.

Pelastuslaitosten valtakunnallisessa työsuojeluvaltuutettujen verkostossa vaihdetaan hyvällä syklillä tietoa altistumisen vähentämisestä. HIKLU-alueella altistumisen vähentämisen ohje on hyväksymistä vaille valmiina jaettavaksi hyviksi käytännöiksi kaikille pelastusalueille ja -asemille. Omilla huomioilla ja toiminnan jatkuvalla kehittämisellä vähennämme altistumisriskiä jatkossakin.

Blogin kirjoittaja paloesimies Jukkapekka Patoluoto toimii Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen työsuojeluvaltuutettuna.