Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tänään ja on käynnissä 28. maaliskuuta asti. Varsinainen vaalipäivä on 2. huhtikuuta.

Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa ja tulevalla hallituskaudella SPAL nostaa keskusteluun pelastustoimen koulutuksen uudistamistarpeet, riittävien henkilöstö- ja talousresurssien varmistamisen pelastustoimelle sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja turvallisuuden.

SPAL teki eduskuntapuolueille maaliskuussa kyselyn eduskuntavaalitavoitteisiinsa liittyen. Kyselyyn vastasi seitsemän puoluetta kymmenestä: keskusta, kokoomus, perussuomalaiset, RKP, SDP, vasemmistoliitto sekä vihreät.

Kysely koostui kolmesta osasta SPALin eduskuntavaalitavoitteiden mukaisesti. Jokaisen tavoitteen osalta puolueilta kysyttiin, ovatko ne valmiita edistämään tavoitteen toteutumista seuraavalla hallituskaudella, millaisin keinoin ja mitä puolueet ovat tehneet asian eteen tähän mennessä.

Pelastustoimen resurssit

Puolueet olivat yhtä mieltä siitä, että pelastustoimen resurssit on turvattava. Keinoja resurssien turvaamiseksi puolueet eivät esittäneet.

– Vaikeassa valtiontalouden tilanteessa yksikään puolue ei voi kuitenkaan uskottavasti luvata tarkkoja euromääräisiä lisäsummia, keskustan vastauksessa todetaan.

SDP:n mukaan pelastustoimen resurssien riittävä taso on määriteltävä valtakunnallisesti. SPALin tavoite on yksi palomies tuhatta asukasta kohden. Vihreät esittää, että hyvinvointialueiden rahoitusta on lisättävä pelastustoimen osalta, jotta työntekijöiden hyvinvoinnista voidaan huolehtia.

Pelastajien koulutusmäärien lisäämisen ottivat esille keskusta, SDP ja vihreät. Vasemmistoliiton mukaan taloudelliset resurssit alan koulutukseen on ehdottomasti turvattava, mutta varsinaisesti koulutusmäärien lisäys ei tullut esille vastauksesta. RKP pitää tärkeänä, että ruotsinkielinen pelastajakoulutus järjestetään Helsingissä kolmen vuoden välein.

Perussuomalaiset pitää tärkeänä resurssien optimoimista ja yhteiskunnan menojen asettamista tärkeysjärjestykseen. Puolueen mielestä on ongelmallista, että Suomessa ei analysoida ja raportoida pelastuspalvelujen laatua systemaattisesti, jatkuvasti ja kattavasti.

Alan houkuttelevuus nousee myös vastauksissa esille, ja vihreät korostaa pelastusalan veto- ja pitovoiman tärkeyttä.
Nykyisenä oppositiopuolueena kokoomus nosti esille myös jo tehtyjen toimenpiteiden puutteellisuutta:

– Hallitus on puhunut pelastajakoulutuksen määrän kaksinkertaistamisesta ensi vaalikaudella. Mikään ei olisi estänyt priorisoimasta asiaa ja tekemästä kaksinkertaistusta jo tällä vaalikaudella. Kaksinkertaistamiseen varautumiseen tarvitaan ennakoivaa suunnittelua ja opetuksen järjestelyitä. Tähän hallitus ei ole turvannut Pelastusopistolle tarvittavaa rahoitusta.

Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusuudistus

Kyselyyn vastanneet puolueet olivat yhtä mieltä siitä, että pelastusalan ammattilaisia tulee kouluttaa aiempaa enemmän.
Kokoomuksen, SDP:n ja vihreiden mukaan koulutusuudistus on välttämätön, jotta osaamistaso pelastustoimessa vastaa tulevaisuuden yhteiskunnallisia tarpeita.

– Pelastajakoulutuksen on jatkossa annettava tarvittavat tiedot ja taidot aiempaa moninaisempiin riskeihin. Koulutuksesta on saatava vahvat käytännön taidot, mutta myös tiedolliset ja analyyttiset taidot sekä edellytykset aina jatko-opintoihin asti, vihreät toteaa ja lisää, että koulutusuudistus on saatava voimaan vuonna 2025.

Kokoomus ei halua ottaa kantaa uudistuksen yksityiskohtiin.

Kaikki kyselyyn vastanneet puolueet kokoomusta lukuun ottamatta painottivat, että koulutusta ei tule keskittää liiaksi, vaan alueellista koulutusta tulee jatkaa ainakin Uudenmaan alueella ja arvioida tarvetta myös muilla alueilla.

Keskusta oli puolueista ainoa, joka otti suoraan kantaa koulutuksen uudistamiseen ammattikorkeakoulutasoiseksi. Keskusta ei kannata muutosta.

– Se lisäisi koulutuskustannuksia ja pidentäisi koulutusaikaa huomattavasti nykyiseen verrattuna. Riskinä voi olla, että hakijamäärät tippuvat ja työvoimapula pahenee, keskustan puoluetoimiston vastauksessa todetaan.

Ensihoitajiin kohdistuva väkivalta

Puolueet olivat hyvin yksimielisiä siitä, että ensihoitajien työturvallisuus on varmistettava. Keskusta, kokoomus ja SDP ilmoittavat kannattavansa rikoslainsäädännön päivittämistä niin, että ensihoitajiin kohdistuva väkivalta rinnastetaan virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen.

– Teon kriminalisoinnilla ja rikoslain rangaistusasteikolla on merkitystä paitsi ensihoitotyön yleisen kunnioituksen ja arvostuksen osalta myös yleisen turvallisuuden kannalta. Rikoslain päivittäminen ei kuitenkaan yksin ratkaise koko ongelmaa, SDP:ltä todetaan.

RKP, vasemmistoliitto ja vihreät ovat puolestaan valmiita selvittämään lain uudistamisen tarvetta seuraavalla hallituskaudella, vaikka vihreät myös huomauttavat, ettei rikoslainsäädäntöä muuttamalla pystytä tehokkaasti ehkäisemään väkivallantekoja. Vihreät haluaa valtakunnallisesti yhtenäiset toimintamallit ensihoidon väkivalta- ja uhkatilanteisiin.

Vasemmistoliitto peräänkuuluttaa työnantajan vastuuta väkivallantekoihin ja uhkatilainteisiin puuttumisesta.

– Työnantajiin on luotava painetta asian vakavasti ottamiseksi.

Perussuomalaiset ei ottanut kantaa ensihoitoon vaan totesi vastauksessaan, että rikoslainsäädäntöä on muutettava siten, ”että terroristijärjestöä palvelevaa toimintaa pidetään yksiselitteisesti rangaistavana myös Suomessa”.


Mitä olette tehneet näiden tavoitteiden eteen tähän mennessä?

Kysymys esitettiin jokaisen tavoitteen yhteydessä, mutta konkreettisia toimenpiteitä tuotiin vastauksissa esille varsin vähän.

Pelastustoimen resurssit

Keskusta: ”Keskustan aloitteesta vuonna 2016 aloitettiin sisäisen turvallisuuden selontekokäytäntö, jonka yhteydessä eduskunta pääsee lausumaan yhteistyössä asiantuntijoiden ja kentällä toimivien ammattilaisten kanssa mm. pelastustoimen tilasta ja tulevaisuuden näkymistä.”

Kokoomus: ”Kokoomus esitti vaihtoehtobudjetissaan, että Pelastusopiston rahoitukseen lisättäisiin 3,8 miljoonaa euroa. Valitettavasti hallitus ei esitykseemme tarttunut.”

Vihreät: ”Tällä hallituskaudella olemme lisänneet pelastajien koulutusmääriä jo viidenneksellä, nostaneet Pelastusopiston rahoitusta sekä osoittaneet Pelastusopistolle lisärahoituksen pelastajien koulutusmäärien tuplaamiseen tarvittaviin valmisteluihin, kuten varuste- ja kalustohankintoihin. Olemme myös järjestäneet ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen alueellisen ruotsinkielisen pelastajakurssin. Olemme laatineet pelastusalalle tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintasuunnitelman.”

Koulutusuudistus

Keskusta: ”Pelastustoimen koulutuksen resursseja on tällä hallituskaudella vahvistettu, Kuopion pelastusopiston kehittämiseen on investoitu merkittävästi valtion toimesta, ja Pelastusopiston opiskelijoiden sisäänottomäärää on kasvatettu.”

Vihreät: ”Tällä hallituskaudella olemme osoittaneet lisärahoitusta jo Pelastusopiston nykyisen koulutuksen sisältöjen kehittämiseen.”

Ensihoitajiin kohdistuva väkivalta

RKP: ”Kuluneella hallituskaudella oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin johdolla valmisteltiin laki, jolla laittomasta uhkauksesta tehtiin virallisen syytteen alainen rikos tilanteissa, joissa uhkaus kohdistuu henkilöön hänen työnsä tai luottamustehtävänsä vuoksi. Uudistuksella parannettiin uhrin asemaa.”

Vihreät: ”Tällä hallituskaudella sisäministeriö onkin rahoittanut tähän liittyviä hankkeita.”