Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tartuntatautilakiin on säädetty väliaikaisesti voimassa olevan pykälä, jolla voidaan edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajalta velvollisuutta huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta hoidettaville koronaviruksen tartuntavaaraa.

Säännöksen mukaan työnantaja voi vain erityisestä syystä käyttää asiakkaiden ja potilaiden kanssa työskentelyyn henkilöä, jolla ei ole riittävää suojaa covid-19-viruksen aiheuttamaa tautia vastaan.

Jos henkilöllä olisi lääketieteellinen syy sille, ettei hän voi ottaa koronarokotetta, voisi hän säännöksen mukaan työskennellä osoittamalla aina enintään 72 tuntia aikaisemmin otetun covid-19-testin negatiivisen tuloksen. Testin maksaa työnantaja.

Säännös astui voimaan 1.1.2022 ja on voimassa 31.12.2022 saakka. Työnantajilla on kuukauden siirtymäaika järjestää palvelut säännöksen mukaisella tavalla.

Rokotesuoja tai sairastettu koronatauti

Väliaikaisen säännöksen perustelujen mukaan tavoitteena on suojata erityisesti koronan vakaville seurauksille alttiiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttävien asiakkaiden ja potilaiden henkeä ja terveyttä.

SPALin jäsenten osalta säännös koskee ensihoitopalveluihin osallistuvia jäseniä, käytännössä esimerkiksi päätoimisia ensihoitajia ja ensihoitotehtäviin osallistuvia palomiehiä. Säännös koskee sekä työsopimussuhteisia että viranhaltijoita.

Vallitsevassa tilanteessa SPAL kannattaa rokotussuojan vaatimisen väliaikaista säätämistä lainsäädäntöön.

Säännöksen mukaan työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijöiden koronarokotussuojaa tai sairastettua koronatautia koskevia terveystietoja. Tiedot on säilytettävä niin kauan kuin ne ovat tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevan valvonnan toteuttamiseksi, kuitenkin enintään kolme vuotta siitä, kun henkilön soveltuvuutta koskeva arviointi on tehty.

Työnantajan on hankittava tiedot rokotuksesta tai sairastetusta taudista työntekijältä tai viranhaltijalta itseltään. Mikäli henkilö kieltäytyisi antamasta tietoa, olisi työnantajan katsottava, ettei hänellä olisi laissa vaadittavaa suojaa.

Jos työntekijä ei täytä säädettyjä edellytyksiä, työnantajan on ensisijaisesti tarjottava työntekijälle muuta työsopimuksen mukaista työtä tai jos tällaista ei ole tarjolla, muuta työntekijälle sopivaa työtä. Jos sopivaa työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, työnantajalla ei olisi palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta, ellei toisin ole sovittu.

Työnantajalla ei ole irtisanomisoikeutta, vaikka työntekijällä tai viranhaltijalla ei olisi rokotuksia tai sairastetun taudin antamaa suojaa.

Ensivastetehtävien osalta oikeudellinen tilanne epäselvä

Säännös ei koske suoraan palomiehiä, jotka eivät osallistu ensihoitopalveluihin. Oikeudellisesti tilanne on epäselvä silloin, kun palomies osallistuu ensivastetehtäviin. Terveydenhuoltolain mukaan ensivastetoiminta on osa ensihoitopalvelua, jos sairaanhoitopiiri näin päättää.

Ensivastetehtäviin saattaa liittyä säännöksen mukainen lähikontaktin aiheuttama tartuntariski, jolloin ensivastetehtävissä voisi käyttää vain rokotettuja tai taudin sairastaneita henkilöitä. Viime kädessä asian ratkaisee sairaanhoitopiiri tai kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Jos ensivastetehtävät katsotaan säännöksen mukaiseksi tartuntariskin aiheuttavaksi tehtäväksi, tulee näihin tehtäviin osallistuville tarjota aina myös ajantasainen ja riittävä rokotesuoja, korostaa SPAL.