Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sisäministeriö on lähettänyt pelastustoimen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmaluonnoksen lausunnoille. Toimintaohjelman tavoitteena on pelastusala, joka edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

− Pelastustoimen tulisi edustaa koko väestöpohjaa. Alan monimuotoisuudella on entistä suurempi merkitys ihmisten eriarvoistumisen torjumisessa ja turvallisuuden tunteen lisäämisessä kaikissa väestöryhmissä, pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka muistuttaa.

Toimintaohjelmaluonnos sisältää kuvauksen pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden nykytilasta sekä määrittää tavoitteet niiden edistämiseksi. Lisäksi toimintaohjelmaluonnokseen on liitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön sanasto.

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on laajasti sitouduttu edistämään toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on myös osa pelastustoimen strategiaa.

Monimuotoinen pelastustoimi edustaa ja palvelee koko väestöä

Toimintaohjelmatyön nykytilan kartoitus nosti esille useita monimuotoisuustarpeita:

Pelastustoimi on vahvasti sukupuolen mukaan eriytynyt toimiala. Naisten osuus kokoaikaisesta, täyspalkkaisesta henkilöstöstä on vain 13 %. Ensihoitotehtävissä naisia on noin kolmannes. Pelastustoimessa työskentelee myös hyvin vähän maahanmuuttajataustaisia henkilöitä.

Pelastajakoulutusta on tällä hetkellä tarjolla ainoastaan suomen kielellä, mikä vaikeuttaa palveluiden turvaamista molemmilla kansalliskielillä. Myös saamenkieliseen palvelutarjontaan tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota.

Alan koulutuksessa tulisi kiinnittää huomiota myös toimintarajoitteisten ja vammaisten henkilöiden pelastamiseen ja huomioimiseen turvallisuusviestinnässä.

Pelastustoimen henkilöstön monimuotoisuus näkyisi entistä parempana asiakaspalveluna. Kun pelastustoimi edustaa sitä väestöpohjaa, jolle se palveluja tuottaa, löytyy henkilöstössä itsessään ymmärrystä eri väestöryhmien tarpeista.

Nykytilan kartoituksessa selvisi myös, että alalla on häirintää: miehiä häiritsee asiakas ja naisia kollega. Lisäksi huomattiin, että lakisääteisten velvoitteiden täytäntöönpano suunnitelmien, kiintiöiden ja häirintään puuttumisen osalta toteutuu alalla puutteellisesti. Alalla on myös tarvetta lisätä osaamista syrjinnän estämisestä ja yhdenvertaisuuskysymyksistä.

– Pelastustoimen on keskeisenä turvallisuusviranomaisena huolehdittava, että yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisen toiminnan periaatteet toteutuvat toiminnassamme sekä henkilöstön että palvelutuotannon osalta. Pelkkä toimintaohjelma ei yksin korjaa tilannetta, vaan toimenpiteitä tulee myös edistää alalla aktiivisesti ja järjestelmällisesti tilanteen korjaamiseksi”, Kohvakka korostaa.

Tavoitteena tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta aktiivisesti edistävä pelastusala

Toimintaohjelmaluonnos määrittelee pelastustoimen yhteiset tavoitteet, vastuut ja toimenpiteet, joilla ala voisi edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tavoitteena on pelastusala, joka edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

– Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat koskettavat kaikkia pelastusalan toimijoita ja siksi asioita tulee edistää kaikkien alan toimijoiden kesken. Toivomme saavamme kattavasti lausuntoja sekä alan sisältä että eri väestöryhmiltä, joille palveluja tuotamme. Vain sitä kautta saamme alalle parhaan mahdollisen toimintaohjelman”, Kohvakka kertoo.

Toimintaohjelmaluonnos listaa pelastustoimen pitkän aikavälin tavoitteita tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyössä:

• johtajuuden ja osaamisen vahvistaminen

• tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun varmistaminen sekä häirinnästä ja syrjinnästä vapaa pelastustoimi

• työolojen, palkkauksen ja etuuksien kehittäminen tasa-arvoisemmiksi ja yhdenvertaisemmiksi

• eritaustaisten ihmisten kannustaminen alalle ja henkilöstön monimuotoisuuden lisääminen

• alaikäisten turvallinen kasvu palokuntanuorisotyössä

• tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmat huomioiva viestintä.

Toimintaohjelmaluonnos lausuntokierroksella 24.5.−30.6.2021

Lausunnoilla oleva toimintaohjelmaluonnos koskisi pelastusalan valtiollisia toimijoita, pelastuslaitoksia, järjestöjä ja sopimuspalokuntia. Toimintaohjelman toimeenpanosta ja seurannasta vastaisi pelastusalan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä.

Työryhmässä ovat edustettuina aluehallintovirastot, pelastuslaitokset, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu, Suomen pelastusalan ammattilaiset, Suomen Palopäällystöliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Sopimuspalokuntien liitto sekä Suomen Pelastusalan naiset ry.

Lausuntopyyntö löytyy täältä

Lähde: Sisäministeriö