Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SPALin jäsenille suunnatussa viestintätyytyväisyyskyselyssä 86 prosenttia vastaajista antoi arvosanan hyvä tai kiitettävä SPALin viestinnälle. Vastaajista 89 prosenttia kokee saavansa tietoa SPALin toiminnasta ja palveluista riittävästi. Puolet kyselyyn vastanneista seuraa SPALin viestintää säännöllisesti (51%), ja vajaa puolet epäsäännöllisesti (48%).

Tulokset kertovat, että SPALin viestintäkanavia on riittävästi, ja tieto on ollut hyvin saavutettavissa. Joulukuussa 2020 toteutettuun kyselyyn vastasi lähes 700 liiton jäsentä.

Jäseniä kiinnostivat eniten työehtoihin liittyvät aiheet, kuten työaika ja palkka. Jäseneduista haluttiin yhtä lailla lisää tietoa. Työuriin ja urakehitykseen liittyvät teemat olivat myös suosituimpia aiheita. Muut eniten kiinnostavimmat aiheet olivat pelastusalan tulevaisuuden näkymät ja alan kehittyminen.

Vastaajista 90 prosenttia tai enemmän kokee SPALin viestinnän olevan ajantasaista, avointa ja luotettavaa sekä ammattimaista. Vastaajista noin 80 prosentin mielestä viestintä on tavoitteellista, selkeää ja kiinnostavaa. Vuorovaikutteisuus nousi selkeimmin esille, ja jakoi mielipiteitä kyseisessä osiossa: yli 50 prosenttia vastaajista koki, että SPALin viestintä on riittävän vuorovaikutteista. Yli 40 prosenttia vastaajista puolestaan toivoi, että viestintä olisi nykyistä vuorovaikutteisempaa.

Koronaepidemian vuoksi digitaaliset viestintäkanavat nousivat pääasiallisiksi viestintäkeinoiksi viime vuonna myös SPALissa. Koulutukset, kokoukset ja tilaisuudet järjestettiin verkkototeutuksina. Avoimissa vastauksissa kiiteltiin digitaalisten välineiden tarjoamia uusia ja ketterämpiä mahdollisuuksia. Osa vastaajista toivoi niiden jäävän pysyväksi osaksi SPALin viestintäkeinovalikkoa. Toisaalta osa vastaajista koki, että vuorovaikutus oli heikentynyt fyysisten tapaamisten ja tapahtumien puuttuessa.

Jokaisen jäsenen kotiin kannettava lehti pitää edelleen pintansa tiedon lähteenä, mutta samanaikaisesti digitaaliset viestinnän kanavat ovat suosittuja jäsenten parissa. Suosituimmat viestintäkanavat ja tiedon lähteet ovat Pelastusalan ammattilainen –lehti (84%) ja digitaalinen jäsenuutiskirje (82%). Kolmanneksi suosituin tiedon lähde oli Spal.fi-verkkosivusto (20%) Facebookin ohella.

Sosiaalisen median kanavista vastaajat nostivat parhaaksi tiedon lähteeksi SPALin Facebook -kanavan (22%). Toiseksi suosituin sosiaalisen median kanava oli SPALin Instagram ja kolmanneksi suosituin Twitter-tili.

Digitaalinen viestintä tarjoaa jatkossakin lisää mahdollisuuksia vuorovaikutukseen fyysisten tapahtumien ja tilaisuuksien rinnalla. Tulokset kertovat myös, että jäsenet haluavat tietoa monikanavaisesti, omia käyttäjätottumuksia ja -tarpeita mukaillen. SPAL otti viime vuonna käyttöön useita uusia digitaalisia työkaluja ja hyödynsi niitä kattavasti muun muassa viestinnässä, jäsenasioinnissa ja -koulutuksissa sekä strategiatyössä ja toiminnan kehittämisessä.

Jäsenasioinnissa yli valtaosa vastaajista (86%) käytti asioinnissa mieluiten sähköpostia, vajaa puolet (43%) hoiti jäsenasioita mieluiten puhelimella. Kolmanneksi eniten suosittiin SPALin jäsenmobiilia (22%).

Kysely toteutettiin joulukuussa 2020. Kyselyyn vastasi 697 jäsentä, vastausprosentin ollessa 20. Vastausprosenttia voi pitää erittäin hyvänä. Suurin vastaajaryhmä olivat 31 – 40 vuotiaat jäsenet. Aktiivisimmin kyselyyn vastattiin Pirkanmaalta, seuraavaksi eniten vastauksia saatiin Helsingistä ja Länsi-Uudeltamaalta.

Kyselyyn osallistuneiden kesken arvottiin kolme sadan euron arvoista lahjakorttia. Palkinnot on lähetetty voittajille SPALin toimistolta. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!