Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Työtuomioistuin on antanut 19.3.2020 välituomion palomiesten varallaoloa koskevassa asiassa. Tuomio ei ole lopullinen. Palkkasaatavat käsitellään myöhemmin.  

Kyseessä oli 1.1.2014 – 31.3.2016 suoritettu varallaolo. Kanteessa oli vaadittu vahvistettavaksi, että viranhaltijoille tuona aikana varallaoloksi luettu aika tuli lukea työajaksi. Viranhaltijoille oli lisäksi vaadittu maksettavaksi palkkasaatavia. Välituomiolla ratkaistiin kysymys siitä, tuliko työnantajan varallaoloksi katsoma aika lukea työajaksi.

Palomiehillä oli varallaoloaikana ollut velvollisuus saapua paloasemalle pääsääntöisesti viiden minuutin kuluttua hälytyksestä. Tuo aika oli niin lyhyt, että se ei työtuomioistuimen mukaan ollut jättänyt varallaolijoille mahdollisuutta oleskella muualla kuin paloaseman välittömässä läheisyydessä.

Valmiusaika rajoitti merkittävästi varallaolijoiden vapaa-aikaa

Valmiusaikaa koskevan ehdon katsottiin rajoittaneen merkittävästi varallaolijoiden mahdollisuuksia keskittyä omiin asioihin ja viettää vapaa-aikaan haluamallaan tavalla. Palomiesten katsottiin olleen varallaoloaikana tosiasiallisesti samalla tavalla työhön sidottuja kuin varsinaisia työtehtäviä suorittaessaan. Tästä johtuen varallaoloksi katsottu aika tuli lukea työajaksi.

Rahallisista korvauksista päätös myöhemmin

Rahallisia korvauksia ei tässä yhteydessä ole käsitelty vielä mitenkään. Tältä osin työtuomioistuimen tapauksen käsittely jatkuu joskus tulevaisuudessa työtuomioistuimen ilmoittamana ajankohtana.

Muut varallaolotapaukset odottavat ratkaisua

Työtuomioistuimessa on vireillä myös muita varallaoloa koskevia asioita, joissa on nyt annetusta ratkaisusta hieman poikkeavia yksityiskohtia. Välituomiot näissä asioissa odottavat vielä Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisua.

Näissä vielä käsittelyssä olevissa tuomiossa tullaan ottamaan kantaa siihen, onko mahdollisella ”suoraan kohteeseen” menemisellä vaikutusta varallaolon työajaksi lukemiseen. Oikeuskäytännön voidaan jo sanoa lyhyen valmiusajan paloaseman kautta lähtemisten tapauksissa vakiintuneen siten, että ne katsotaan työajaksi, mutta nyt siis haetaan ratkaisua tästä pääsäännöstä poikkeaviin malleihin.

Varallaolijan vapaan liikkumisen rajoitus arvioitava erikseen

SPALin edunvalvonnan mielestä on hyvä, kun varallaolijan vapaan liikkumisen rajoittaminen arvioidaan erikseen ja huomioidaan kokonaisharkinnassa. Koska varallaolijan hälytystehtävä voi osua täysin ennakoimattomasti eri puolille toiminta-aluetta, kyseinen tekijä tuskin vaikuttaa merkittävästi työn sidonnaisuuteen. Uskomme, että nyt annetun ratkaisun varsinainen linjaus ei tule muuttumaan.

Selvitystyö käynnissä – liitto tiedottaa asian etenemisestä

Koska emme ole vielä saaneet työtuomioistuimesta lopullista päätöstä muun muassa korvauksista ja edellä selostetuista erityistapauksista, emme voi luvata vaatimuksen esittäneille jäsenille asiassa ”pikaratkaisuja”. Aloitamme selvitystyön omien vaatimustemme osalta ensi viikolla. SPAL tiedottaa asian etenemisestä heti kun asiaa on selvitetty ja tiedotettavaa syntyy.

Lisätietoja:

Edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola, etunimi.sukunimi@spal.fi

Työmarkkinalakimies Jari Koivuluoma, etunimi.sukunimi@spal.fi