Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tutustu pelastustoimeen ja alalla tunnistettuihin haasteisiin

Pelastustoimen ydintehtävänä on ennakoida ja hallita riskejä sekä turvata ihmishenkiä ja omaisuutta. Pelastustoimen resursseihin, palveluihin ja palvelutasoon vaikuttavat ratkaisut tehdään tulevilla hyvinvointialueilla aluevaltuustoissa.

Pelastusalan ammattilaiset ja palvelut apuna 24/7/365

Pelastustoimen palveluverkko turvanamme

Pelastuslaitokset tarjoavat turvallisuuden ja ensihoidon palveluja

Pelastustoimen tehtäväkenttä on laaja ja monipuolinen. Pelastus- ja ensihoitopalvelujen tehtävissä työntekijöiltä vaaditaan fyysistä ja henkistä työkykyä ja moniosaamista.

Pelastustoimen tehtäviä ovat varautuminen ja onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja väestönsuojelu. Lisäksi pelastustoimi voi hoitaa alueellaan ensivaste- ja ensihoitotehtäviä.

Hyvinvointialueet päättävät rahoituksen käytöstä ja kohdentamisesta

Pelastustoimen kustannukset ovat arviolta noin 485 miljoonaa euroa ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset noin 20,7 miljardia euroa. Hyvinvointialueet päättävät rahoituksen käytöstä ja kohdentamisesta hyvinvointialueilla. Vuoden 2023 alusta valtio vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen rahoituksesta.

Pelastus- ja ensihoidon toimintaedellytykset on turvattava

Pelastustoimen rakenteellinen rahoitusvaje

Pelastustoimessa tunnistettu noin 120 miljoonan euron rahoitusvaje on paikattava. Riittävät pelastustoimen resurssit ovat ihmisten turvallisuuden tae.

Pelastustoimea on kehitettävä kokonaisvaltaisesti vakaallla ja pitkäjänteisellä rahoituksella. Tietoisuus alan kehittämistarpeista parantaa ennakointia ja varautumista tulevaan. Pelastustoiminnan kehittämiseen ja henkilöstön kouluttamiseen on varattava riittävä rahoitus. Näin varmistetaan, että palvelut ovat ajantasalla ja Suomi on tulevaisuudessakin turvallinen ja kriisinkestävä maa.


Pelastusalojen ammattilaiset varmistavat sisäisen turvallisuuden

Pelastusalan koulutustarve 2500 ammattilaista
Arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä on koulutettava lisää lähes 2 500 pelastusalan ammattilaista. Henkilöstöä siirtyy eläkkeelle noin 1 500 ammattilaista. Lisäksi palveluvajausten korjaus ja varallaolopäätökset edellyttävät noin 1 000 ammattilaisen lisäkoulutustarvetta. Riskeihin varautuminen ja onnettomuuksien ehkäisy ei onnistu ilman ammattitaitoista ja riittävää henkilöstö.

Ammattilaisten palkkojen rakenteelliset epäkohdat on korjattava. Työntekijöiden palkkausta on kehitettävä ja pidettävä huolta sen kilpailukykyisyydestä. Henkilöstöllä on oltava vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työolosuhteisiin.

Henkilöstön asema on turvattava muutoksessa. Henkilöstön edustajien on oltava mukana hyvinvointialueuudistuksessa ja työolosuhteisiin ja työntekemisiin liittyvissä järjestelyissä jo heti uudistuksen alkuvaiheessa. Henkilöstö on työnsä paras asiantuntija. Ilman henkilöstön laajaa osallistumista on riski, että käytännön työn suunnittelua ja tekemistä ei huomioida toteutuksessa riittävästi.

Pidetään huoli pelastustoimen toimintakyvystä ja pelastusammattilaisten palkkakehityksestä, turvallisuudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista, että alalle riittää ammattilaisia myös jatkossa!

Pelastustoimessa on ennakoitava toimintaympäristön muutoksia

Sanapilvi pelastustoimen muutosilmiöistä
Pelastustoimessa on ehkäistävä turvallisuusriskejä ja ylläpidettävä toimintakykyä myös poikkeustilanteissa. Pelastuspalvelujen merkitys ja saavutettavuus on korostunut yhteiskunnan haavoittuvuuden ja globaalien turvallisuusriskien vuoksi. Ilmaston muutoksesta johtuvat sään ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet. Kaupungistuminen etenee kiihtyvällä vauhdilla ja kaupunkirakenteet muuttuvat. Pelastustoimen ja ensihoidon palveluiden tarvetta lisää väestön ikääntyminen.

Pelastustoiminnan järjestämisvastuu siirtyy kunnista hyvinvointialueille 1.1.2023

Soten ja pelastustoimen rakenne nyt ja hyvinvointialueilla
Pelastustoimen järjestämisestä vastaavat 1.1.2023 alkaen 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki. Pelastustoimi on jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala hyvinvointialueilla.

Tutustu pelastustoimeen

Mitkä ovat pelastustoimen tehtävät? Mikä on pelastustoimen palvelutaso? Mikä on pelastustoimen hinta? Millainen palkkataso pelastustoimessa on? Millainen palkka ja työaika palomiehellä on?

Kysymyksiin löydät vastauksia täältä!

Pelastustoimen ja hyvinvointialueuudistuksen hyötylinkkejä

Sisäministeriö: Pelastustoimen infopaketti aluevaltuutetuille

Sisäministeriö: Pelastustoimen uudistus

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi – Pelastustoimen strategia vuoteen 2025

Pelastustoimen ja siviilipalveluiden toimintaympäristöanalyysi 2020

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje

Pelastustoimen alueellisen valmistelun yhteistutkimus- ja kehittämishankkeiden loppuraportit (25 kpl)

Sisäministeriö/Pelastustoimi -verkkosivusto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Sote- ja pelastustoimen uudistus