Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Tutustu pelastustoimeen ja alalla tunnistettuihin haasteisiin

Pelastustoimen ydintehtävänä on ennakoida ja hallita riskejä sekä turvata ihmishenkiä ja omaisuutta. Pelastustoimen resursseihin, palveluihin ja palvelutasoon vaikuttavat ratkaisut tehdään tulevilla hyvinvointialueilla aluevaltuustoissa. Siksi näissä vaaleissa on tärkeää turvata alueesi. Ole mukana turvaamassa alueellasi asuvien ihmisten elämää!

Pelastusalan ammattilaiset ja palvelut apunasi 24/7/365

Pelastustoimen palveluverkko turvanamme

Pelastuslaitokset tarjoavat turvallisuuden ja ensihoidon palveluja

Pelastustoimen tehtäväkenttä on laaja ja monipuolinen. Alan operatiivisissa tehtävissä, pelastus- ja ensihoitopalvelujen tuottamisessa, työntekijöiltä vaaditaan rautaista ammattitaitoa ja moniosaamista.

Pelastustoiminnan järjestämisvastuu siirtyy kunnista hyvinvointialueille

Soten ja pelastustoimen rakenne nyt ja hyvinvointialueilla
Uudistuksen myötä pelastustoimen järjestämisestä vastaavat 1.1.2023 alkaen 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki. Pelastustoimi tulee olemaan jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala hyvinvointialueilla.

Pelastustoiminnan rahoitus siirtyy kunnilta hyvinvointialueille

Hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset
Hyvinvointialueille siirtyvät pelastustoimen kustannukset ovat noin 470 miljoonaa euroa ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset noin 20 miljardia euroa. Hyvinvointialueet päättävät rahoituksen käytöstä ja kohdentamisesta alueilla. Vuoden 2023 alusta alkaen valtio vastaa pelastustoimen lakisääteisten palvelujen rahoituksesta. Nyt rahoituksesta vastaavat kunnat.

Periytyykö pelastustoimen rahoitusvaje hyvinvointialueille?

Pelastustoimen rakenteellinen rahoitusvaje

Pelastus- ja ensihoidon toimintaedellytykset on turvattava kaikilla alueilla. Se edellyttää, että pelastustoimessa tunnistettu 81 miljoonan euron rahoitusvaje paikataan. Riittävät pelastustoimen resurssit ovat alueiden ihmisten turvallisuuden tae.

Pelastustoimea on kehitettävä kokonaisvaltaisesti vakaalta ja pitkäjänteiseltä rahoituspohjalta. Tietoisuus alan kehitystarpeista parantaa ennakointia ja varautumista tulevaan. Toiminnan kehittämiseen ja henkilöstön kouluttamiseen on varattava rahoitusta. Näin varmistetaan, että palvelut ovat ajantasalla ja Suomi on tulevaisuudessakin turvallinen maa.

Riittävä henkilöstömäärä ja osaavat ammattilaiset ovat turvallisuuden perusta

Pelastusalan koulutustarve 2500 ammattilaista
Arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä tarvitaan noin 2 500 ammattilaista lisää. Henkilöstövajeeseen on reagoitava nyt, sillä avoimiin virkoihin ole riittävästi hakijoita. Henkilöstöä ikääntyy ja siirtyy eläkkeelle runsaasti lähivuosina.Koulutuspaikkoja on lisättävä ja alan veto- ja pitovoimaa on parannettava, sillä useilla alueilla on tunnistettu palomiespula.

Ammattilaisten palkkojen rakenteelliset epäkohdat on korjattava. Työntekijöiden palkkausta on kehitettävä ja pidettävä huolta sen kilpailukykyisyydestä, jotta ammattitaitoista työvoimaa riittää alalle jatkossakin. Henkilöstöllä on oltava vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työsuhteisiin. Pelastusammattilaisten työhyvinvoinnista ja turvallisuudesta on pidettävä huolta.

Henkilöstön asema on turvattava muutoksessa. Henkilöstön edustajien on oltava mukana muutoksessa ja pelastustoimen uudistuksessa, sillä henkilöstö on oman työnsä paras asiantuntija. Ilman henkilöstön laajaa osallistumista on riski, että käytännön työn suunnittelua ja tekemistä ei huomioida toteutuksessa riittävästi.

Pelastustoimen on uudistuttava ja ennakoitava toimintaympäristön riskejä

Sanapilvi pelastustoimen muutosilmiöistä
Pelastustoimessa on pystyttävä tunnistamaan ennakolta turvallisuusriskit ja ehkäisemään ne. Pelastuslaitoksilla on oltava valmius hoitaa päivittäistoiminnan lisäksi poikkeustilanteita; kuten laajoja metsäpaloja, tulvia, myrskytuhoja, liikenneonnettomuuksia ja ympäristöä uhkaavia merihavereita, kuten öljyvahinkoja. Myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat luonnonilmiöt on ennakoitava pelastustoimessa. Lisäksi väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen ovat tuoneet uusia haasteita palvelutoiminnalle sekä pelastuksen että ensihoidon osalta.

Ilman osaavia ammattilaisia ennakointi, varautuminen ja onnettomuuksien ehkäisy ei onnistu. Pidetään yhdessä huoli pelastusammattilaisten palkkakehityksestä, työhyvinvoinnista ja turvallisuudesta, jotta alalle riittää ammattilaisia myös jatkossa!

Tutustu pelastustoimeen tarkemmin

Mitkä ovat pelastustoimen tehtävät? Mikä on pelastustoimen palvelutaso? Mikä on pelastustoimen hinta? Millainen palkkataso pelastustoimessa on? Millainen palkka ja työaika palomiehellä on?

Kysymyksiin löydät vastauksia täältä!

Pelastustoimen ja hyvinvointialueuudistuksen hyötylinkkejä

Sisäministeriö: Pelastustoimen uudistus

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi – Pelastustoimen strategia vuoteen 2025

Pelastustoimen ja siviilipalveluiden toimintaympäristöanalyysi 2020

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje

Sisäministeriö/Pelastustoimi -verkkosivusto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Sote- ja pelastustoimen uudistus