Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pelastusalan opiskelijat ovat kiinnostuneita operatiivisista tehtävistä, strategia- ja johtamistyöstä sekä esihenkilötyöstä. Tieto käy ilmi SPALin opiskelijajäsenilleen teettämästä kyselystä, johon vastasi 31 opiskelijajäsentä. Lähes puolet vastaajista on kiinnostunut toimimaan uransa aikana alan kouluttajana.

Kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden yleisiin syy alalle hakeutumiseen oli työtehtävien houkuttelevuus (84 %). Muita syitä alalle hakeutumiseen olivat houkuttelevat työajat (71 %), työn yhteiskunnallinen merkitys (71 %) sekä työn ja toimialan sopivuus omaan arvomaailmaan (68 %). Yksi vastaajista nosti avoimissa vastauksissa esiin myös lyhyen koulutuksen.

Yli 70 prosenttia kyselyyn vastanneista opiskelijoista pitää nykyisen koulutusohjelmansa opetusta hyvänä. Avoimissa vastauksissa kiitosta keräsi erityisesti opettajien ammattitaito. Kritiikin kohteeksi joutuivat opetuksen resurssit, ja monet vastaajista toivoivat lisää erityisesti käytännön harjoituspäiviä. Useissa vastauksissa toivottiin myös nykyistä laajempia mahdollisuuksia hybridiopetukseen.

Opiskelijoiden näkökulmasta eri sukupuolien ja ikäryhmien välinen tasa-arvo toteutuu pelastusalalla melko hyvin. 65 prosenttia kyselyyn vastanneista opiskelijoista on täysin tai melko samaa mieltä siitä, että alalla kohdellaan eri sukupuolia tasa-arvoisesti. 68 prosenttia vastaajista on täysin tai melko samaa mieltä siitä, että eri-ikäisiä kohdellaan tasa-arvoisesti. Avoimissa vastauksissa tuli esiin sekä kiitosta että kritiikkiä tasa-arvon toteutumisesta. Muutamat opiskelijat kertovat havainneensa, että yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisessa on eroja eri pelastuslaitosten välillä.

Noin kolmannes pelastusalan opiskelijoista ajattelee, että opiskelu on muuttanut mielikuvaa alasta. Avoimissa vastauksissa opiskelijat tuovat esiin, että näkökulma alalle on aiempaa laajempi mutta myös kriittisempi.

Opiskelijajäsenillä on kattava kuva SPALin tarjoamista jäseneduista ja liittojäsenyyteen kuuluvista oikeuksista. Lähes 80 prosenttia vastaajista näkee ammattiliittoon kuulumisen jokseenkin tai erittäin tärkeäksi.

SPALin opiskelijakysely toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella toukokuussa 2023. Kyselyn kohderyhmänä olivat pelastustoimen, ensihoidon sekä hätäkeskustoiminnan opiskelijat, joilla on SPALin opiskelijajäsenyys.