Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Palomies-vastaajaryhmässä vain noin kolmannes vastaajista uskoo jaksavansa työssä eläkeikään saakka. Työnantajan vaihtoa on harkinnut reilu puolet vastaajista. Myös uhka- ja väkivaltatilanteet työssä nousevat esille negatiivisena ilmiönä.

Tulokset ilmenevät kahden vuoden välein toteutettavasta Kunta10 -kyselytutkimuksesta. Kysely on jaoteltu neljään osioon: Työ, Työssä jaksaminen, Työyhteisö ja Johtaminen ja esimiestyö. Tutkimuksessa palomiehet ja vartijat oli yhdistetty yhdeksi vastaajaryhmäksi.Vastaajia ryhmässä oli 800, joista 85% palomiehiä.

Oma työn osalta lähes puolet palomies-vastaajaryhmässä kokee voivansa vaikuttaa työaikoihinsa. Työn hallinnan tunnetta kokee yli puolet ryhmän vastaajista. Vajaa neljännes kokee työn jatkuvuuteen liittyvän epävarmuutta.

Työstressiä kokee viidennes ryhmän vastaajista. Uhka- ja väkivaltatilanteita sekä henkistä vakivaltaa asiakkaan puolelta on kokenut reilu puolet ryhmän vastaajista. Noin neljää prosenttia vastaajista oli uhattu aseella.

Työssä jaksaminen-osioon vastanneista vain 35,7% uskoo voivansa jatkaa työssään eläkeikään saakka. Eläkettä harkitsee 19,7%. Työnantajan vaihtoa on harkinnut 53,3% palomies-vastaajaryhmässä. Lähes 62% suosittelisi työpaikkaa ystävilleen.

Työyhteisön osalta, asteikolla 1- 5 koetaan, että oma työyhteisö on yhteistyökykyinen ja tavoitteellinen ja työpaikan ilmapiiri on hyvä (3,7). Työyhteisön kehittämismyönteisyys ja innovatiivisuus koetaan hieman pienemmäksi.  

Johtamista ja esimiestyötä arvioitiin niin ikään asteikolla 1- 5. Eniten mainittiin lähiesimiehen oikeudenmukainen toiminta (4,7). Vähiten mainintoja sai puolestaan oikeudenmukainen päätöksenteko (2,9) ja työn mielekkyys (3,5)

Kehityskeskustelut, täydennyskoulutus ja vaikutusmahdollisuudet muutoksiin -kysymysryhmässä 65% kanssa on käyty yksilökehityskeskustelut, mutta vain vajaa 34% pitää keskustelua hyödyllisenä. Vastaajista 71% kokee, että täydennyskoulutus on ollut riittävää ja 66% mielestä työpaikalla tehtäviin muutoksiin on voinut vaikuttaa .

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimus on maan laajin ja pitkäaikaisin kunta-alan henkilöstöön kohdistuva tutkimus. Mukana tutkimuksessa on 11 kaupunkia ja noin 90 000 työntekijää. Tutkimus toteutetaan kahden vuoden välein. Vastausprosentti on ollut kolmessa viimeisimmässä kyselyssä 71–72 prosenttia. Tutkimuksen tuloksia käytetään kunnissa henkilöstön hyvinvoinnin ja työelämän kehittämiseen. Tutkimusaineistoa hyödynnetään laajasti tieteellisessä tutkimuksessa, jossa tutkitaan mm. työolojen ja työssä tapahtuvien muutosten vaikutuksia työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä yhteyteen vaikuttavia mekanismeja.

Lähde: Kunta10-mediainfon materiaali ja kyselytutkimus Kunta-alan työ ja työhyvinvointi tulokset